Menu

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ
(po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego)

Prof. Dr hab.n.med. Iwona Niedzielska

Wykorzystanie nowych technik analizy molekularnej w schorzeniach części twarzowej czaszki (procesy zapalne, odczynowe, rozrostowe)

Analiza molekularna przy użyciu mikromacierzy oligonukleotydowych pozwoliła zbadać olbrzymi panel transkryptów mRNA (ponad 22 000) dzięki czemu w wybranych jednostkach chorobowych części twarzowej czaszki (procesy zapalne, odczynowe i rozrostowe) prześledzono ścieżki sygnalizacyjne szukając molekularnych czynników warunkujących nowe zachorowania. Technika QRT-PCR posłużyła w wielu przypadkach jako porównanie i sprawdzenie wiarygodności wyników w odniesieniu do wybranych genów. Rzucono nowe spojrzenie (molekularne) na nadziąślaki olbrzymiokomórkowe. Dzięki klasteryzacji hierarchicznej uznano je w sensie molekularnym bardziej za proces rozrostowy niż jak do tej pory uważano odczynowy. Wyniki tego etapu badań pozwoliły je wykorzystać kliniczne: nadziąślaki olbrzymiokomórkowe wymagają radykalnego zabiegu chirurgicznego z uwagi na profil molekularny, a nie tylko niepokojący agresywny wzrost miejscowy. W rakach jamy ustnej, które stanowiły grupę porównawczą dla guzów dziąsłowych uznano, że zdrowa klinicznie błona śluzowa jest molekularnie predysponowana do powstawania nowych ognik i przerzutów. W przebiegu raka jamy ustnej istotne jest odcięcie pacjenta od wszelkich kancerogenów w opiece okołooperacyjnej i na zawsze po zabiegu, a nie tylko radykalny zabieg operacyjny (analiza molekularna wskazuje na zmiany również w zdrowej błonie śluzowej u pacjentów nowotworowych) [79,80,81,91]. Dzięki analizie molekularnej wycinków zdrowej błony śluzowej można przewidywać stopień osteolizy kostnej w schorzeniach części twarzowej czaszki [95].

W polipach jelita grubego analiza molekularna [ wykonawca grant KBN(NN6-298/06) „Rola podjednostek receptorowych interferonu gamma oraz genów szlaku apoptotycznego, proliferacyjnego i zapalnego w polipach jelita grubego] pozwoliła wytypować marker odpowiedzialny za złośliwą transformację (TLRs jednym z markerów transformacji polipa w raka jelita grubego) [146].

Powyższe wnioski wyartykułowano w następujących publikacjach:

- Niedzielska I., Sypniewski D., Mazurek U., Wilczok T., Niedzielski Z.: Differential Diagnosis of Gingival Hyperplasia Based on IFN-γ-stimulated Gene Expression Using RT-PCR. Folia Biologica (Praha) 53, 25-28 (2007) 23-26 [79]

- Niedzielska I.: Differential diagnosis of gingival hyperplasia based on IFN-γ-stimulated gene expression usingoligonucleotide microarrays 2007; Vol.53 No.5, p.189-192[80]

- Niedzielska I., Sypniewski D., Niedzielski Z.: Expression of BCL-2 on oral cavity pathologies. Med.Sci.Monit. 2007,13 (3): BR84-88 [81]

- Niedzielska I., Borgiel-Marek H.: Epulides - a clinicomorphological analysis. Dent.Med.Probl. 2009; Vol.46, No.1, p.17-24[91]       

- Niedzielska I., Niedzielski Z., Tkacz M.,       Orawczyk T., Ziaja K., Starzewski J.,   Mazurek U., Markowski J.: Toll-like receptors and the tendency of normal mucous membrane to transform to polyp or colorectal cancer.J.Physiol.Pharmacol.2009; Vol.60, Suppl.1, p.65-71 [146]

- Niedzielska I., Mrowiec B.: The molecular prognosis on bone osteolysis In epulides. Dent.Med.Probl. 2011;vol.48,No3,p.319-324   [93]

Opracowanie nowych poglądów na teorię schorzeń odogniskowych

Za pomocą wybranych genów można było z całą pewnością wykazać istnienie wiarygodnego związku schorzeń przyzębia z progresją zmian miażdżycowych tętnic szyjnych. Widząc zależność ognisk zapalnych w tym paradontozy i miażdżycy tętnic szyjnych w sensie molekularnym należy u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zlecać ocenę i eliminacje ognisk infekcji zębopochodnych głównie zębów paradontalnych [83,85,86]

Wpływ zębopochodnych ognisk infekcji na schorzenia innych narządów [wykonawca grantu naukowego KBN (NN6-294/06): Zębopochodne schorzenia odogniskowe w aspekcie chorób sercowo-naczyniowych. Poszukiwanie markerów ryzyka infekcji ogólnoustrojowych”] jest prawdopodobny w ocenie klinicznej i pojedynczych eksperymentach doświadczalnych na zwierzętach wykonywanych w przeszłości. Nie znaleziono markera, który pozwoliłby wykazać ryzyko infekcji ogólnoustrojowej z przyczyn zębowych, a przede wszystkim do dziś nie wiadomo, czy wszystkie i które ogniska są największym zagrożeniem uogólnienia procesu zapalnego. Jest to szczególnie ważne dla chorych, u których obecne nie wyeliminowane pierwotne ogniska zapalne mogą zniwelować dotychczasowe leczenie ogniska wtórnego. Po raz pierwszy przy wieloośrodkowej współpracy w ramach grantu naukowego KBN oceniono panel cytokin prozapalnych w tym IL6 w czystych podgrupach stomatologicznych dzięki czemu można było wytypować marker odpowiedzialny za ryzyko infekcji ogólnoustrojowej a p.w. odpowiedzieć na pytanie, które ogniska zębopochodne są za to najbardziej odpowiedzialne. Jest to pierwsze tego typu badanie na świecie. IL-6 może służyć jako marker ryzyka infekcji ogólnoustrojowej z przyczyn zębowych. Zęby z miazgą w stanie zgorzelinowego rozpadu oraz zęby paradontalne są największym zagrożeniem infekcji ogólnoustrojowej i powinny być bezwzględnie usuwane w procesie eliminacji źródeł zakażenia w przebiegu schorzenia odogniskowego.

- Dąbek J., Grzywocz P., Paul-Samojedny M., Kułach A., Łebek M., Niedzielska I., Gąsior Z.: Ocena zależności palenia tytoniu i ekspresji genów TGF-β i jego receptorów u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Ann.Acad.Med. Siles.2006,60,6,501-505. [85]

- Dąbek J.,Łebek M., Stachowicz M., Kułach A., Grzywocz P., Niedzielska I., Gąsior Z.: Zaburzenia gospodarki lipidowej a ekspresja genu TGF-β i jego receptora typu III u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Ann.Acad.Med. Siles.2006,60,6,506-510 [86]

- Niedzielska I., Cierpka Sz.Interferon gamma in the etiology of atherosclerosis and periodontitis:.Thromb.Res.2010; Vol.126, No.4, p.324-327 [83]

- Przewód doktorski: Kowol Izabela: Stężenie IL-6 w osoczu u chorych z zębopochodnymi ogniskami infekcji

Zastosowanie nowych technik diagnostyki części twarzowej czaszki w tym termografii

Termografia jest metodą znaną w medycynie i naukach pozamedycznych lecz zbyt mało rozpowszechnioną. W ramach grantu naukowego wykorzystano ją po raz pierwszy do diagnostyki zębopochodnych ognisk infekcji u pacjentów obciążonych schorzeniami ogólnoustrojowymi oraz w przebiegu procesów przewlekłych zaostrzonych (osteoradionekroza) [82,101]. Jest to jedyne, jak się okazało, nieinwazyjne badanie które pozwala ocenić aktywność ognisk uznanych w obrazie klinicznym i radiologicznym za bezobjawowe. Termografia powinna być powszechnie stosowana do oceny zaostrzenia procesów chorobowych klinicznych i radiologicznych bezobjawowych. Wskazano na konieczność kontynuacji tego typu badań

- Niedzielska I., Markiewicz J., Markiewicz R., Bogucki R.,Kajewski B.: Zastosowanie termografii w diagnostyce schorzeń części twarzowej czaszki. Farm.Przegl.Nauk..2008; R.5, nr 6, s.48-52 [101]

- Jędrusik-Pawłowska M., Niedzielska I., Bogucki R., Kajewski B:Effectiveness of hyperbaric oxygen therapy in mandibular osteoradionecrosis shown by thermography monitoring.Med.Sci.Monitor2010; Vol.16, No.2, p.MT1-MT8 [82]

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here